ประกาศสำคัญ
Important Notice

ข้อปฏิเสธความรับผิด
Disclaimer

ข้อมูลที่เป็นส่วนประกอบบนเว็บไซต์ของนิติบุคคลองค์การโรงพยาบาล www.ha.org.hk (HACW) ได้ถูกรวบรวมโดยองค์การโรงพยาบาล (HA) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงและเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น  ถึงแม้ว่า HA จะพยายามปรับปรุงให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น แต่ก็ไม่สามารถให้การรับรองหรือรับประกันโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะกับเวลา หรือคุณประโยชน์ของข้อมูลบน HACW หรือข้อมูลผ่านที่ได้รับการจัดหาผ่านทางลิงค์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือเกี่ยวกับความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวได้

ข้อมูลบน HACW มิใช่คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์โดยทั่วไป หรือสำหรับกรณีหรือผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง และไม่ควรถูกใช้เป็นสิ่งแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญ

HA ต้องไม่เป็นผู้รับผิดในความผิดพลาด หรือ การละเว้น หรือ ความคลาดเคลื่อน หรือ ความเป็นเท็จของข้อมูลบน HACW และ HA ขอปฏิเสธความรับผิดโดยชัดแจ้งและไม่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือ ความรับผิดใดไม่ว่าโดยลักษณะใดในความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือ รายจ่ายใด (ไม่ว่าโดยทางตรง โดยทางอ้อม หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง) อันเกิดจากหรือในส่วนที่เกี่ยวกับ HACW เนื้อหา หรือ บริการ หรือ การรวบรวม การใช้งาน การใช้งานโดยมิชอบ หรือ ความน่าเชื่อถือของ HACW หรือข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือข้อมูลผ่านทางลิงค์อินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ตามขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย

องค์การโรงพยาบาลไม่สามารถรับประกันได้ว่า HACW หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวจะสามารถให้บริการได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากความล่าช้า ความผิดพลาด ไวรัส หรือ จุดบกพร่อง  นอกจากนั้น HA ไม่มีความรับผิดอันใดไม่ว่าในลักษณะใดในความผิดพลาด ความขัดข้อง การหยุดชะงัด หรือ ความล่าช้าในการดำเนินการของ HACW ไม่ว่าในเวลาใด

HA สามารถยุติ ระงับ หรือ เพิอถอนข้อกำหนดทั้งหมดของ HACW (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น) ได้โดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ไม่ว่าในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลที่จัดหาโดยหรือผ่านทางบุคคลภายนอก HACW สามารถจัดหาหรือช่วยจัดหาลิงค์อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงจากหน้าเว็บของตนได้ไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้  HA ต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลบน HACW ที่ปรากฏผ่านทางลิงค์อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก  การจัดหาลิงค์อินเตอร์เช่นว่าไว้บน HACW มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และมิได้เป็นการแถลง การรับรอง การสนับสนุน หรือ การรับประกันใดโดย HA ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเช่นว่า หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่จัดหาโดยหรือผ่านเว็บไซต์เช่นว่า  ข้อมูลเช่นว่าบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้ถูกรวบรวมและเผยแพร่โดยฝ่ายดังกล่าว และ HA ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นหรือเหนือข้อมูลที่มีให้บริการบนสิ่งนั้น  ท่านควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าถึงและความปลอดภัยทั้งหมดที่กำหนดโดย HACW และนโยบายและข้อกำหนดการใช้งานเช่นว่าภายใต้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

โดยการเข้าถึงและ/หรือการใช้งาน HACW ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดว่าด้วยข้อปฏิเสธความรับผิดฉบับนี้โดยไม่มีเงื่อนไข  กรุณาตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้ทุกครั้งที่ท่านเข้ามายัง HACW เพื่อทราบถึงการตรวจชำระและ/หรือการแก้ไขเพิ่มเติมที่อาจมี เนื่องจากข้อปฏิเสธความรับผิดนี้อาจจะได้รับการตรวจชำระและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดย HA โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

มิถุนายน 2013