เกริ่นนำ
Introduction

การดูแลสุขอนามัยชุมชน

องค์การโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาว่าด้วยองค์การโรงพยาบาล ปี ค.ศ.1990  องค์การฯ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในฮ่องกงตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา  องค์การฯ มีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขโดยรวมของฮ่องกง

ในปัจจุบัน องค์การฯ มีบุคลากรจำนวนกว่า 76,000 คน บริหารจัดการโรงพยาบาลและสถาบันจำนวน 43 แห่ง คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอก (SOPCs) จำนวน 47 แห่ง และคลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (GOPCs) จำนวน 73 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 31/12/2017 เรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 28,329

ข้อมูลสถิติในปี 2016/17 (ตั้งแต่ 31/03/2017)เป็นดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายออกผู้ป่วยในและผู้ป่วยไม่ค้างคืนจำนวน 1.76 ล้านราย
  • การดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 2.23 ล้านราย
  • การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (ทางคลีนิก) 7.60 ล้านราย
  • การดูแลรักษาด้านสหเวช (ผู้ป่วยนอก) 2.70 ล้านราย
  • การดูแลรักษาเบื้องต้นจำนวน 6.42 ล้านราย
  • การออกไปตรวจรักษาภายนอกชุมชนจำนวน 2.07 ล้านครั้ง

การให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

องค์การโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ “ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก”  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การฯ  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี องค์การฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ว่า “ต้องไม่มีผู้ใดที่จะมิได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอด้วยสาเหตุเพราะขาดทุนทรัพย์”  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ องค์การฯ ขอรับรองว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนจะสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟูที่ครอบคลุม มีราคาย่อมเยา มีมาตรฐานวิชาชีพระดับสูง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 04/2018