ค่าบริการและค่าใช้จ่าย
Fees and Charges

ค่าบริการและค่าใช้จ่าย

   

าบริการและค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรัฐบาล

เมื่อใช้บริการโดยผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาล ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2017

บริการ

ค่าบริการที่ปรับปรุงแล้ว

การดูแลรักษา

ผู้ป่วยใน รายวัน

เตียงสำหรับการดูแลระยะเฉียบพลัน

 

- ค่าดูแลรักษา

$120 ต่อวัน

 

- ค่าเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (สำหรับวันแรกของการเข้าอยู่ในโรงพยาบาล)

$75

 

เตียงสำหรับการพักฟื้น/การฟื้นสมรรถภาพ,

$100 ต่อวัน

 

เตียงผู้ป่วยและเตียงผู้ป่วยทางจิต

 

การดูแลรักษา

ผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

$180 ต่อการรักษา

คลินิกทั่วไป

$50 ต่อการรักษา

 

คลินิกเฉพาะทาง (รวมไปถึงคลินิกทางด้านสหเวชศาสตร์)

 
 

- เข้ารับการรักษาครั้งแรก

$135 ต่อการรักษา

 

- เข้ารับการรักษาครั้งต่อๆ ไป

$80 ต่อการรักษา

 

- ค่ายา

$15 ต่อยาหนึ่งอย่าง *

 

ทำแผลหรือฉีดยา

$19 ต่อการรักษา

บริการชุมชน

บริการรักษาพยาบาลชุมชน (ทั่วไป)

$80 ต่อการเข้าพบหนึ่งครั้ง

 

บริการทางด้านสหเวชศาสตร์ชุมชน

$80 ต่อการเข้าพบหนึ่งครั้ง

การอยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลกลางวันแผนกจิตเวช

$60 ต่อการรักษา

เฉพาะตอนกลางวัน/

โรงพยาบาลกลางวันแผนกผู้สูงอายุ

$60 ต่อการรักษา

หัตถการแบบที่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลกลางวันแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

$55 ต่อการรักษา

ไม่ต้องนอนค้างคืน

คลินิกมะเร็งวิทยาหรือคลินิกโรคไต

$96 ต่อการรักษา

 

หัตถการและการรักษาแบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องนอนค้างคืน โดยใช้แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก

$195 ต่อการรักษา

* ในแต่ละหน่วยที่ต้องชำระเงินจะครอบคลุมการจ่ายยาหนึ่งอย่างโดยสามารถจัดจำนวนยาให้ได้มากเพียงพอถึง 16 สัปดาห์ เมื่อชำระเงินให้กับการสั่งยาแต่ละครั้งจะต้องชำระเป็นหลายๆ หน่วย โดยคิดเป็นเงิน $15 ต่อหนึ่งหน่วยสำหรับยาหนึ่งอย่าง (ยกเว้นยาประเภทที่ไม่ได้รับการครอบคลุมอยู่ในสิทธิรักษาพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยจะต้องชำระค่ายาเอง)

ตามประกาศของทางรัฐบาล เฉพาะผู้ที่อยู่ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการชำระค่าบริการตามอัตราของผู้ที่มีสิทธิรักษาพยาบาล:

 • ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงที่ออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนบุคคล (ส่วนที่ 177) ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงจากการที่เคยได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยหรือพักอยู่ในฮ่องกงมาก่อนและการอนุญาตนั้นได้หมดอายุไปแล้วหรือไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว;

 • เด็กที่เป็นพลเมืองฮ่องกงและมีอายุน้อยกว่า 11 ปี; หรือ

 • บุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารขององค์การโรงพยาบาล

  บริการต่างๆ เมื่อได้มีการให้บริการแล้ว จะคิดค่าบริการตามอัตราที่อยู่ในประกาศของทางรัฐบาล

  รายละเอียดต่างๆ สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ขององค์การโรงพยาบาล:

  http://www.ha.org.hk

  ผู้ป่วย > คู่มือเกี่ยวกับบริการ > ค่าบริการและค่าใช้จ่าย

 

 

 

ค่าบริการและค่าใช้จ่าย

สำหรับบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลรัฐบาล

เมื่อใช้บริการโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล ได้รับการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2017

บริการ

ค่าบริการที่ปรับปรุงแล้ว

การดูแลรักษา

ผู้ป่วยใน รายวัน

โรงพยาบาลทั่วไป:

 

- หอพักผู้ป่วยทั่วไป

$5,100 ต่อวัน

 

- แผนก/หอพักผู้ป่วยหนัก

$24,400 ต่อวัน

 

- แผนก/หอพักผู้ป่วยที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

$13,650 ต่อวัน

 

- แผนกดูแลทารกแรกเกิด

$1,340 ต่อวัน

 

โรงพยาบาลจิตเวช                                                 

$2,340 ต่อวัน

การดูแลรักษา

ผู้ป่วยนอก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

$1,230 ต่อการรักษา

คลินิกทั่วไป

$445 ต่อการรักษา

 

คลินิกเฉพาะทาง (รวมไปถึงคลินิกทางด้านสหเวชศาสตร์)

$1,190 ต่อการรักษา

 

ทำแผลหรือฉีดยา

$100 ต่อการรักษา

บริการชุมชน

บริการรักษาพยาบาลชุมชน (ทั่วไป)

$535 ต่อการเข้าพบหนึ่งครั้ง

 

บริการรักษาพยาบาลชุมชน (จิตเวช)

$1,550 ต่อการเข้าพบหนึ่งครั้ง

 

บริการทางด้านสหเวชศาสตร์ชุมชน

$1,730 ต่อการเข้าพบหนึ่งครั้ง

หัตถการแบบที่ผู้ป่วย

คลินิกโรคไต

 

ไม่ต้องนอนค้างคืน

- การฟอกเลือดล้างไตสำหรับโรคไตวายเรื้อรัง

$3,000 ต่อการรักษา

 

- การฟอกเลือดล้างไตสำหรับโรคไตวายเฉียบพลัน

$6,000 ต่อการรักษา

 

คลินิกมะเร็งวิทยา

$895 ต่อการรักษา

 

คลินิกโรคเกี่ยวกับตา

$725 ต่อการรักษา

 

หัตถการและการรักษาแบบที่ผู้ป่วยไม่ต้องนอนค้างคืน โดยใช้แผนกพยาบาลผู้ป่วยนอก

$5,100 ต่อการรักษา

การอยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลกลางวันแผนกจิตเวช

$1,260 ต่อการรักษา

เฉพาะตอนกลางวัน

โรงพยาบาลกลางวันแผนกผู้สูงอายุ

$1,960 ต่อการรักษา

 

โรงพยาบาลกลางวันแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

$1,320 ต่อการรักษา

ผู้ที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลจะต้องจ่ายเงินมัดจำเมื่อเข้าโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการผู้ป่วยใน

กรุณาติดต่อฝ่ายรับผู้ป่วยในหรือฝ่ายชำระเงินสำหรับรายละเอียดเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับเงินมัดจำ

บริการต่างๆ เมื่อได้มีการให้บริการแล้ว จะคิดค่าบริการตามอัตราที่อยู่ในประกาศของทางรัฐบาล

รายละเอียดต่างๆ สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ขององค์การโรงพยาบาล:

http://www.ha.org.hk

ผู้ป่วย > คู่มือเกี่ยวกับบริการ > ค่าบริการและค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 06/2017