ประกาศสำคัญ
Important Notice

นโยบายว่าด้วยการเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ต
Linking Policy

  • ท่านได้รับอนุญาตให้สามารถเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ของนิติบุคคลองค์การโรงพยาบาล www.ha.org.hk (HACW) โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ลิงค์อินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ลิงค์อินเตอร์เน็ตดังกล่าวส่งถึงต้องมีวัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการพาณิชย์  ยกตัวอย่างเช่น ลิงค์อินเตอร์และเว็บไซต์ที่ลิงค์อินเตอร์เน็ตดังกล่าวส่งถึงต้องมิใช่เพื่อการขาย หรือการโฆษณา การเสนอ การประชาสัมพันธ์ หรือการชักชวนเกี่ยวกับธุรกิจ การค้า สินค้าและ/หรือบริการใดเพื่อผลประโยชน์ สิ่งที่เพิ่มขึ้น กำไร หรือ รางวัล
  • ท่านสามารถเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตไปยังหน้าหลักของ HACW ได้ กล่าวคือ www.ha.org.hk แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตไปยังหน้าเว็บย่อยหรือข้อความ ภาพกราฟิก คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ภาพวาด แผนภูมิ ภาพถ่าย ข้อมูลที่รวบรวม หรือเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ของ HACW ได้
  • ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้
  • ลิงค์อินเตอร์เน็ตดังกล่าวต้องไม่เป็นการชี้นำ บ่งชี้ แสดง หรือสร้างความสับสน (หรือความเป็นไปได้ของสิ่งนั้น) เกี่ยวกับการร่วมงาน การให้ความเห็นชอบ หรือการสนับสนุนในส่วนของ HA ไม่ว่าในรูปแบบใด
  • ลิงค์อินเตอร์เน็ตดังกล่าวต้องไม่ปรากฏอยู่บนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่ประกอบด้วยหรือมีลิงค์อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ ลามก อนาจร หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือโดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของ HA ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาหรือตรงกันข้ามกับนโยบายของ HA

 การให้อนุญาตเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตนี้มิได้ขยายไปถึงเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่มีลิงค์อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงไปถึงหรือเนื้อหาใดบน HACW ที่ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของบุคคลภายนอก

HA สามารถกำหนดให้ลบลิงค์อินเตอร์เน็ตใดที่เชื่อมโยงมายัง HACW ได้โดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ไม่ว่าในเวลาใดในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตฉบับนี้หรือโดยประการอื่น

HA มิได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำลิงค์อินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงมาสู่ HACW หรือในส่วนประกอบของเว็บไซต์ใดที่ลิงค์อินเตอร์เน็ตเช่นว่าปรากฏอยู่  การให้อนุญาตเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตนี้มิได้ก่อให้เกิดการร่วมงาน การให้ความเห็นชอบ หรือ การสนับสนุนไม่ว่าในรูปแบบใดในส่วนขององค์การโรงพยาบาล (HA)  องค์การโรงพยาบาล (HA) ขอปฏิเสธความรับผิดใดอันเกิดขึ้นจากการใช้ลิงค์อินเตอร์เน็ตใดเพื่อเชื่อมโยงมาสู่ HACW ตามนโยบายว่าด้วยการเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ตฉบับนี้หรือโดยประการอื่น

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

มิถุนายน 2013