ประกาศสำคัญ
Important Notice

ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
Copyright and Intellectual Property Rights

เว้นแต่จะกำหนดเป็นประการอื่น ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิอื่นในทรัพย์ทางปัญญาในส่วนประกอบบนเว็บไซต์ของนิติบุคคลองค์การโรงพยาบาล www.ha.org.hk (HACW) ซึ่งรวมถึงข้อความ ภาพกราฟิก คลิปวิดีโอ คลิปเสียง ภาพวาด แผนภูมิ ภาพถ่าย ข้อมูลที่รวบรวมไว้ รูปแบบ และเนื้อหาอื่นใดทั้งหมดเป็นขององค์การโรงพยาบาล (HA) โดยสมบูรณ์

ท่านสามารถค้นหา เปิดดู ดาวน์โหลด และสั่งพิมพ์เนื้อหาใดในรูปแบบข้อมูลต้นฉบับที่อยู่บน HACW ได้เพื่อวัตถุประโยชน์ที่มิใช่เชิงพาณิชย์และในขอบเขตอันสมควร และภายใต้เงื่อนไขที่ท่านต้องรับทราบและอ้างอิงถึง HA หรือแหล่งที่มาของเนื้อหานั้นอย่างเหมาะสม และท่านต้องไม่ลบคำประกาศที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาออกจากสำเนาของเนื้อหาเช่นว่า  การใช้งานเช่นว่าต้องมิใช่ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อการขาย หรือเพื่อการโฆษณา การเสนอ การประชาสัมพันธ์ หรือ การชักชวนเกี่ยวกับธุรกิจ การค้า สินค้าและ/หรือบริการใดเพื่อผลประโยชน์ สิ่งที่เพิ่มขึ้น ผลกำไร หรือรางวัล  การให้อนุญาตข้างต้นมิได้ขยายไปถึงการใช้งานตราสัญลักษณ์ของ HA ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนการให้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก HA  องค์การโรงพยาบาล (HA) ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่มิได้ให้อนุญาตโดยชัดแจ้งในประกาศเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาฉบับนี้ และสามารถเพิกถอนการให้อนุญาตอันใดโดยดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าในเวลาใดต่อบุคคลใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้  ท่านควรจะขอรับหนังสือให้ความยินยอมจาก HA หากท่านต้องการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดนอกเหนือจากที่ให้อนุญาตไว้ข้างต้น  กรุณาส่งคำถามทั้งหมดไปที่ HA ทางอีเมล์ enquiry@ha.org.hk

การให้อนุญาตในวรรคก่อนมิได้ขยายรวมถึงเนื้อหาใดบนเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงด้วยลิงค์อินเตอร์เน็ต หรือเนื้อหาใดใน HACW ที่ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของบุคคลภายนอก  ท่านควรจะขอรับการให้สิทธิหรือการให้อนุญาตเพื่อใช้งานเนื้อหาเช่นว่าจากผู้ทรงลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานส่วนประกอบใดจาก HACW ต้องไม่เป็นการชี้นำ บ่งชี้ แสดง หรือสร้างความสับสน (หรือความเป็นไปได้ของสิ่งนั้น) เกี่ยวกับการร่วมงาน การให้ความเห็นชอบ หรือการสนับสนุนในส่วนของ HA ไม่ว่าในรูปแบบใด

การใช้งานส่วนประกอบใดจาก HACW ต้องไม่เกี่ยวข้องกับหรือเพื่อประโยชน์ของสิ่งใดที่ประกอบด้วยหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ ลามก อนาจร หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือละเมิดสิทธิใดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือโดยดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวของ HA ถือว่าเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาหรือตรงข้ามกับนโยบายของ HA

ประกาศของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

มิถุนายน 2013