ประกาศสำคัญ
Important Notice

ข้อกำหนดการใช้งาน
Terms of Use

องค์การโรงพยาบาล (HA) สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดบนเว็บไซต์ของนิติบุคคลองค์การโรงพยาบาล www.ha.org.hk (HACW) ก็ได้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานทั้งนี้ไม่ว่าในเวลาใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานจะประกาศให้ทราบทางออนไลน์  โดยการเข้าถึงและ/หรือการใช้งาน HACW ท่านตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งอาจจะได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานี้ กรุณาอย่าเข้าถึงและ/หรือใช้งาน HACW  ท่านจะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานทุกครั้งที่ท่านเข้ามายัง HACW

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ครอบคลุมถึงบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้ และในข้อปฏิเสธความรับผิด ลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายว่าด้วยการเชื่อมโยงลิงค์อินเตอร์เน็ต  และนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนบุคคล  ให้ข้อกำหนดการใช้งานนี้อยู่ภายใต้บังคับของและตีความตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ท่านตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานนี้โดยการเข้าถึงและ/หรือการใช้งาน HACW แต่การเข้าถึงและ/หรือการใช้งานเช่นว่าจะไม่ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอื่นใดทางสัญญาหรือสัมพันธภาพใดที่เกี่ยวกับผู้ป่วยระหว่างท่านและ HA  องค์การโรงพยาบาล (HA) ไม่มีหน้าที่ต้องติดตามหรือติดต่อกับท่าน

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

มิถุนายน 2013