ประกาศสำคัญ
Important Notice

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล
Privacy Policy

โดยปกติแล้ว องค์การโรงพยาบาล (HA) มิได้ขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของนิติบุคคลองค์การโรงพยาบาล www.ha.org.hk (HACW)  อย่างไรก็ตาม หากท่านทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ HA (ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นให้กับองค์การฯ) กรุณาอ่าน “[ประกาศ]” ต่อไปนี้ก่อนดำเนินการดังกล่าว

ประกาศ

Notice 

องค์การโรงพยาบาล (HA) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐในฮ่องกง  บุคลากรขององค์การฯ อาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การบอกรับข่าวสาร การสมัครงาน เรื่องของท่าน การดำเนินตามโครงการป้องกันโรค และ/หรือการสำรวจ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้รับเชิญเพื่อให้ข้อมูล

ท่านอาจจะได้รับเชิญเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ HA ผ่านทาง HACW โดยความสมัครใจเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์/แฟกซ์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือที่อยู่อีเมล์  HA จะระบุวัตถุประสงค์ในการรวบรวบข้อมูลและเจตนาในการนำข้อมูลของท่านไปใช้งานหากองค์การฯ เชิญท่านเพื่อให้ข้อมูลเช่นว่าและแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและมีความสมบูรณ์  หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่กำหนดกับองค์การฯ ได้ หรือหากข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  จะส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องของท่าน

กรุณารับทราบด้วยเช่นกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเรียกใช้ได้โดยบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

  • บุคคลใน HA ที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวในในส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การบอกรับข่าวสาร เรื่องของท่าน การดำเนินตามโครงการป้องกันโรค และ/หรือ การสำรวจ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้รับเชิญเพื่อให้ข้อมูล หรือ
  • บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล/หน่วยงานที่เหมาะสมในกรณีที่ HA ถูกกำหนดให้จัดหาข้อมูลนั้นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น

นอกเหนือจากกรณีข้างต้นแล้ว HA จะใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

  • เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การบอกรับข่าวสาร การสมัครงาน เรื่องของท่าน การดำเนินตามโครงการป้องกันโรค และ/หรือ การสำรวจ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้รับเชิญเพื่อให้ข้อมูล หรือ
  • ตามที่กฎหมายอนุญาต

HA จะขอรับความยินยอมของท่านก่อนการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

หากท่านมีความประสงค์จะขอเข้าถึง และ/หรือ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามกฤษฎีกาว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนบุคคล)  กรุณาติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล สำนักงานใหญ่องค์การโรงพยาบาล ในระหว่างเวลาทำการ ที่ หน่วยคุ้มครองดูแลข้อมูล ห้องเลขที่ 529เอ็น, 5/เอฟ อาคารองค์การโรงพยาบาล เลขที่ 147บี ถนนอาร์จิลล์ เขตเกาลูน ฮ่องกง

ท่านอาจจะมีความประสงค์อ้างอิงถึงคำแถลงเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองดูแลของ HA เช่นกัน

HA จะทำการบันทึกการเข้าดู HACW โดยมิได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการทำรายงานเชิงสถิติและการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดกับหรือเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย HA ในการปรับปรุง HACW ให้ดียิ่งขึ้น

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

มิถุนายน 2013