กลุ่มโรงพยาบาล โรงพยาบาล และ สถาบัน
Clusters, Hospitals and Institutions

กลุ่มโรงพยาบาล โรงพยาบาล และ สถาบัน

ในปัจจุบัน องค์การโรงพยาบาลบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถาบันของรัฐจำนวน 42 แห่ง คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 47 แห่ง และคลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 73 แห่ง โดยแบ่งส่วนหน่วยงานเหล่านี้ออกเป็นเจ็ดกลุ่มโรงพยาบาลแยกตามสถานที่ตั้ง

กลุ่มโรงพยาบาลช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนไข้จะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องภายในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียวกันตลอดระยะเวลาการเจ็บป่วยของตน – นับตั้งแต่ระยะการเจ็บป่วยจนถึงการพักฟื้น การฟื้นฟู และการดูแลในภายหลัง  สิ่งนี้สามารถบรรลุผลได้โดยการจัดระบบการดำเนินงานของบรรดาโรงพยาลภายในกลุ่ม เพื่อที่ชุมชนจะได้รับบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกัน

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 01/2017