บริการล่าม
Interpretation Services

ความช่วยเหลือของ HA สำหรับผู้ป่วยชนกลุ่มน้อย

บริการล่าม

ในระหว่างเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขององค์การโรงพยาบาล (HA) อาจจะต้องการใช้บริการล่ามเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกัน  ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขององค์การโรงพยาบาล (HA) อาจขอให้โรงพยาบาลหรือคลินิกที่เกี่ยวข้องจัดหาล่ามสำหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพก็ได้  ในกรณีที่ต้องการ องค์การฯ สามารถจัดหาบริการล่ามให้ได้โดยทำเป็นตารางเวลาล่วงหน้าหรือเป็นครั้งคราวเพื่ออำนวยความสะดวกการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขององค์การโรงพยาบาล (HA) ตามความเหมาะสม  กรณีตัวอย่างที่การให้บริการตามตารางมีความเหมาะสมมากกว่า ได้แก่ กรณีที่ผู้ป่วยซึ่งมีนัดกับคลินิกเฉพาะทางและคลินิกทั่วไป ในขณะที่การให้บริการเป็นครั้งคราวจะเหมาะกับการรับเข้าเป็นผู้ป่วยในระหว่างที่เข้ารับการรักษาฉุกเฉิน

นอกเหนือจากบริการล่ามแล้ว ยังมีเอกสารต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ป่วยอีกด้วย อาทิ บัตรคำตอบมาตรฐาน ใบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโรคทั่วไป และแบบฟอร์มการให้ความยินยอมมีให้บริการทั้งหมด 18 ภาษาซึ่งรวมถึงภาษาชาติพันธุ์กล่มน้อย ได้แก่ ภาษาเออร์ดู ภาษาฮินดี ภาษาปัญจาบ ภาษาเนปาล ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาเบงกอล ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตากาล็อก ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสิงหล ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษามาเลย์ และภาษาโปรตุเกส  ผู้ป่วยสามารถแจ้งภาษาของตนให้กับเจ้าหน้าที่องค์การโรงพยาบาลโดยเลือกธงของประเทศต้นทางที่แสดงไว้ด้านล่าง

ในปัจจุบัน คู่สัญญาบริการ ล่ามศาลพาร์ทไทม์ อาสาสมัคร หรือสำนักงานกงสุลเป็นผู้ให้บริการล่ามเป็นหลัก  คู่สัญญาบริการในปัจจุบันสามารถให้บริการใน 18 ภาษาซึ่งรวมถึงภาษาชาติพันธ์กลุ่มน้อยตามรายชื่อในโปสเตอร์ด้านล่าง ดังนี้

ผู้ป่วยชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถขอรับความอนุเคราะห์ได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์ ตัวอย่าง บริการล่าม ที่ติดต่อ
1. ผู้ป่วยมีใบนัดแพทย์/หนังสือส่งต่อผู้ป่วย ใบนัดแพทย์ที่คลินิกทั่วไปและคลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอก

· ทำการนัดล่วงหน้าสำหรับบริการล่ามในสถานที่บริการล่ามทางโทรศัพท์

· สำนักทะเบียนผู้ป่วยนอกทั่วไป

· สำนักทะเบียนผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง

· หอ/แผนกผู้ป่วยต่างๆ

2. ผู้ป่วยซึ่งไม่มีใบนัดที่ขอรับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/ เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม การรับเข้าเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในระหว่างเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน

· จำเป็นต้องใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ในทันที

· บริการล่ามในสถานที่ในทันที

· สำนักงานทะเบียนแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

· เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถาม

 

รายละเอียดเกี่ยวกับภาษาที่ให้บริการและเวลาการให้บริการของคู่สัญญาบริการมีดังนี้ 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

(ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00น.)

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

(ตั้งแต่เวลา 22.00 – 08.00น.)

ประเภทของบริการ

บริการล่ามในสถานที่/ บริการล่ามทางโทรศัพท์

บริการล่ามทางโทรศัพท์
ภาษาที่ให้บริการ ภาษาเออร์ดู/ ภาษาฮินดี/ ภาษาเนปาล/ ภาษาปัญจาบ/ ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย)/ ภาษาเวียดนาม/ ภาษาไทย/ ภาษาตากาล็อก/ ภาษาเบงกอง/ ภาษามาเลย์/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาเกาหลี/ ภาษาไต้หวัน/ ภาษาโปรตุเกส/ ภาษาเยอรมัน/ ภาษาฝรั่งเศส/ ภาษาสิงหล/ ภาษาสเปน/ ภาษาอาหรับ ภาษาเออร์ดู/ ภาษาฮินดี/ ภาษาเนปาล/ ภาษาปัญจาบ/ ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย)/ ภาษาเบงกอล/ ภาษาญี่ปุ่น/ ภาษาเกาหลี/ ภาษาไทย/ ภาษาตากาล็อก (ฟิลิปปินส์)/ ภาษาเวียดนาม/ ภาษามาเลย์/ ภาษาไต้หวัน/ ภาษาโปรตุเกส 
 

นอกจากนั้น องค์การโรงพยาบาลยังได้จัดเตรียมเอกสารและใบบันข้อมูลต่อไปนี้ไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยชาติพันธุ์กลุ่มน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนและให้บริการแก่บุคคลเหล่านั้น ดังนี้

  • บัตรคำตอบมาตรฐาน
  • โรคทั่วไป (อาทิ อาการปวดหัว เจ็บหน้าอก และอาการไข้)
  • กระบวนการรักษา (อาทิ ประเด็นด้านความปลอดภัยในการถ่ายเลือดและการบำบัดด้วยการฉายรังสี)
  • บริการขององค์การโรงพยาบาล (อาทิ ค่ารักษาและค่าบริการ และระบบการคัดแยกผู้ป่วยของแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

การจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยในสามารถทำคำร้องต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้จัดเตรียมอาหารฮาลาลหรืออาหารมังสะวิรัตได้หากจำเป็น ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเจ็บป่วยของผู้ป่วยในผู้นั้น

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 01/2017