ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸੇਸ
Interpretation Services

ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਏਚ.ਏ ਸਹਾਇਤਾ

ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸੇਸ

ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ HA ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਲਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਦੋਨੋ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ HA ਸਟਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਹੇਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਡਹੌਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ HA ਸਟਾਫ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਹੁਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ/ਕਰੇਗੀ।    ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲੋ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰਵਿਸਾਂ; ਜਦਕਿ ਐਡਹੋਕ ਸਰਵਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰਡ, ਮਰੀਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਬਹਾਸਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ, ਵਿਅਤਨਾਮੀ, ਥਾਈ, ਕੋਰੀਆਈ, ਬੰਗਾਲੀ, ਜਪਾਨੀ, ਟੈਗਲੌਗ, ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੇਂਚ, ਸਿੰਹਲਾ, ਸਪੇਨਿਸ਼, ਅਰਬੀ, ਮਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ) ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ HA ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਦਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਫਿਲਹਾਲ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨਟਰੈਕਟਰ 18 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਉਹ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਥਿਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਨ
1. ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਿੱਪ / ਰੈਫਰਲ ਪੱਤਰ ਹੈ ਆਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ

· ਤਤਕਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਟੇਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਗੇਤਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਉ

· ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ

· ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ

· ਵਾਰਡ/ਯੂਨਿਟ

2. ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ - ਏਈਡੀ/ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਉਂਟਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

· ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

· ਤਤਕਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ

· ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

· ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਾਉਂਟਰ

 

ਉਪਲਬਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ

(ਸਮੇਂ: 0800-2200)

ਸੋਮਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ 

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ

(ਸਮੇਂ: 2200-0800)

ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਤਤਕਾਲ ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ / ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਰਦੂ / ਹਿੰਦੀ / ਨੇਪਾਲੀ / ਪੰਜਾਬੀ / ਬਹਾਸਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਚ) / ਵੀਅਤਨਾਮੀ / ਥਾਈ / ਤਾਗਾਲੋਗ / ਬੰਗਾਲੀ / ਮਾਲੇ / ਜਪਾਨੀ / ਕੋਰੀਆਈ / ਤਾਈਵਾਨੀ / ਪੁਰਤਗਾਲੀ / ਜਰਮਨ / ਫ੍ਰੈਂਚ / ਸਿੰਹਲਾ / ਸਪੇਨਿਸ਼ / ਅਰਬੀ ਉਰਦੂ / ਹਿੰਦੀ / ਨੇਪਾਲੀ / ਪੰਜਾਬੀ / ਬਹਾਸਾ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਵਿਚ) / ਬੰਗਾਲੀ / ਜਪਾਨੀ / ਕੋਰੀਆਈ / ਥਾਈ / ਤਾਗਾਲੋਗ (ਫਿਲੀਪਿਨੋ) / ਵੀਅਤਨਾਮੀ / ਮਾਲੇ / ਤਾਈਵਾਨੀ / ਪੁਰਤਗਾਲੀ
 

ਇਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, H.A ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮਾਈਨਰਟੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

  • ਮਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰਡ
  • ਆਮ ਰੋਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੁਖ਼ਾਰ)
  • ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਜਿਵੇਂਕਿ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ)
  • ਐਚਏ ਸਰਵਿਸਾਂ (ਜਿਵੇਂਕਿ ਫੀਸ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਏਜ਼ ਸਿਸਟਮ)

ਅੰਦਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ: 01/2017