ਗਰੁੱਪ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
Clusters, Hospitals and Institutions

ਗਰੁੱਪ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ, 48 (ਖਾਸ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਅਤੇ 73 ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ  ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾਂ ਦਾ 7 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ  ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ  ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ   ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ । ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ  ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।  

 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਚੇਸ਼ਾਇਰ ਹੋਮ, ਚੁੰਗ ਹੋਮ ਕੋਕ

128 ਚੁੰਗ ਹੋਮ ਕੋਕ ਰੋਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2813 9823

ਪਾਮੇਲਾ ਜੂਡ ਨੀਦਰਸੋਲ ਈਸਟਨ ਹਸਪਤਾਲ

3 ਲੋਕ ਮਨ ਰੋਡ, ਛਾਏ ਵਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2595 6111

ਰਤਨਜੀ ਹਸਪਤਾਲ

266 ਕੁਈਨਜ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਵਨ ਚਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2291 2000

ਸੇਟ ਜੌਨ ਹਸਪਤਾਲ

ਚਿਉਗ ਚਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਤੁੰਗ ਵਾਨ, ਚਿਉਗ ਚਾਊ

2986 2100

ਤਾਂਗ ਸ਼ਿਊ ਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ

282 ਕੁਈਨਜ ਰੋਡ ਈਸਟ, ਵਾਨ ਚਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2291 2000

ਵਾਂਗ ਵਾਹ ਈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ

19 ਈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਕਾਜਵੇਅ ਬੇਯ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2162 6888

ਵਾਂਗ ਚੁਕ ਹੈਂਗ ਹਸਪਤਾਲ

2 ਵਾਂਗ ਚੁੰਕ ਹਾਂਗ ਪੈਥ, ਵਾਂਗ ਚੁੰਕ ਹੈਂਗ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2873 7222


       
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਗ੍ਰੈਨਥਮ ਹਸਪਤਾਲ

125 ਵਾਂਗ ਚੁਕ ਹੈਂਗ ਰੋਡ, ਅਬੇਰਦੀਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2518 2111

ਮੈਕਲੀਹੋਜ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਹੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

7 ਸ਼ਾ ਵਾਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਰੋਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2817 0018

ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ

102 ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਰੋਡ, ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2255 3838

ਦੀ ਡਚੇਸ ਆਫ ਕੈਂਟ ਚਿਲਡ੍ਰਨੰਸ ਹਸਪਤਾਲ ਐਟ ਸੈਂਡੀ ਬੇਯ

12 ਸੈਂਡੀ ਬੇਯ ਰੋਡ, ਸੈਂਡੀ ਬੇਯ ਰੋਡ, ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2817 7111

ਟੀਸੈਨ ਯੁਕ ਹਸਪਤਾਲ

30 ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਸਾਈ ਯਿੰਗ ਪੁਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2589 2100

ਤੂੰਗ ਵਾਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਾਸਪੀਟਲਸ ਫੂੰਗ ਯਿਯੂ ਕਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ

9 ਸੈਂਡੀ ਬੇਯ ਰੋਡ, ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2855 6111

ਤੂੰਗ ਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ

12 ਪੋ ਯਾਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸ਼ੀਯੂੰਗ ਵਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ

2589 8111


       
ਕਾਊਲੂਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ

10 ਹੈਂਗ ਲੈਮ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਲੋਕ ਫਿਊ, ਕਾਊਲੂਨ

2339 6111

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਲ ਹਸਪਤਾਲ

1 ਸ਼ਿੰਗ ਚਯੌਂਗ ਰੋਡ, ਕੋਵਲਨ

 

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ

147ਕੇ ਅਰਗਾਈਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕਾਊਲੂਨ

2762 3007

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ

15 ਕਿੰਗਸ ਪਾਰਕ ਰਾਈਜ਼, ਕਾਊਲੂਨ

2710 1234

ਕਾਊਲੂਨ ਹਸਪਤਾਲ

147ਏ ਅਰਗਾਈਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕਾਊਲੂਨ

3129 7111

ਕੌਂਗ ਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ

25 ਵਾਟਰਲੂ ਰੋਡ, ਕਾਊਲੂਨ

2332 2311

ਅਵਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਮੈਰੀਕਨੋਲ ਹਸਪਤਾਲ

118 ਸ਼ਾਟਿਨ ਪਾਸ ਰੋਡ, ਵਾਂਗ ਤਾਈ ਸਿਨ, ਕਾਊਲੂਨ

2320 2121

ਕੁਈਨ ਐਲਿਜਬੇਥ ਹਸਪਤਾਲ

30 ਗੈਸਕੋਜਾਈਨ ਰੋਡ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ

3506 8888

ਟੀਡਬਲਿਊਜੀਐਸ ਵਾਂਗ ਤਾਈ ਸਿਨ ਹਸਪਤਾਲ

124 ਸ਼ਾਟਿਨ ਪਾਸ ਰੋਡ, ਵਾਂਗ ਤਾਈ ਸਿਨ, ਕਾਊਲੂਨ

2320 0377


       
ਕਾਊਲੂਨ ਈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਹੈਵਨ ਆਫ ਹੋਪ ਹਸਪਤਾਲ

8 ਹੈਵਨ ਆਫ ਹੋਪ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ ਕਾਊਲੂਨ

2703 8888/
2409 5868 

ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ ਹਸਪਤਾਲ

ਨੰਬਰ 2 ਪੋ ਨਿੰਗ ਲੇਨ, ਹੈਂਗ ਹਾਊ, ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ

2208 0111

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਹਸਪਤਾਲ

130 ਹਿਪ ਵੂ ਗਲੀ, ਕੰਵੂਨ ਥੌਗ, ਕਾਊਲੂਨ

2379 9611


       
ਕਾਊਲੂਨ ਵੈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਕੈਰੀਟਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ

111 ਵਿੰਗ ਹੌਂਗ ਗਲੀ, ਸ਼ਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ

3408 5678

ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ ਹਸਪਤਾਲ

3-15 ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2959 8111

ਨਾਰਥ ਲੈਨਟਾਊ ਹਸਪਤਾਲ

8 ਚੁੰਗ ਯਾਨ ਰੋਡ ਤੁੰਗ ਚੁੰਗ, ਲੈਨਟਾਊ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

3467 7000

ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ

2-10 ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ,ਲਾਈ ਚੀ ਕੌਕ, ਕਾਊਲੂਨ

2990 1111

ਯਨ ਚਾਈ ਹਸਪਤਾਲ

7-11 ਯਨ ਚਾਈ ਗਲੀ, ਛੁੰਨ ਵਾਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2417 8383


       
ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ ਈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਐਲਿਸ ਹੋ ਮਿਊ ਲਿੰਗ ਨੀਦਰਸੋਲ ਹਸਪਤਾਲ

11 ਛਿਉਨ ਓਨ ਰੋਡ, ਤਾਈ ਪੋ, ਐਨ.ਟੀ.

2689 2000

ਬ੍ਰੈਡਬਰੀ ਹੋਸਪਾਈਸ

17 ਏ ਕੁੰਗ ਕੌਕ ਸ਼ਾਨ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਟਿਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2636 0163

ਚੇਸ਼ਾਇਰ ਹੋਮ, ਸ਼ਾਟਿਨ

30 ਏ ਕੁੰਗ ਕੌਕ ਸ਼ਾਨ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਟਿਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2636 7288

ਨਾਰਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ

9 ਪੋ ਕਿਨ ਰੋਡ, ਸ਼ਿਉਗ ਸ਼ੂਈ, ਐਨ. ਟੀ.

2683 8888

ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ ਹਸਪਤਾਲ

30-32 ਨਗਾਨ ਸਿੰਗ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਟਿਨ, ਐਨ.ਟੀ.

3505 2211

ਸ਼ਾਟਿਨ ਹਸਪਤਾਲ

33 ਏ ਕੁੰਗ ਕੌਕ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਮਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਟਿਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

3919 7500 

ਤਾਈ ਪੋ ਹਸਪਤਾਲ

9 ਚਿਊਏਨ ਆਨ ਰੋਡ, ਤਾਈ ਪੋ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2607 6111


       
ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ ਵੈਸਟ ਕਲਸਟਰ

ਹਸਪਤਾਲ

ਪਤਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਕੈਸਲ ਪੀਕ ਹਸਪਤਾਲ

15 ਸ਼ਿੰਗ ਚੁੰਗ ਕੂਨ ਰੋਡ, ਟੀਉਨ ਮੂਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2456 7111

ਪੋਕ ਓਈ ਹਸਪਤਾਲ

ਆਉ ਤਾਉ, ਯੁਨ ਲੌਂਗ, ਐਨ.ਟੀ.

2486 8000

ਸਿਊ ਲਾਮ ਹਸਪਤਾਲ

15 ਸ਼ਿੰਗ ਚੁੰਗ ਕੂਨ ਰੋਡ, ਟੀਉਨ ਮੂਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2456 7111

ਟਿਨ ਸ਼ੁਈ ਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ

11 ਟਿਨ ਟੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਟਿਨ ਸ਼ੁਈ ਵਾਈ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

3513 5000

ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹਸਪਤਾਲ

23 ਸ਼ਿੰਗ ਚੁੰਗ ਕੂਨ ਰੋਡ, ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ, ਨਿਊ ਟੈਰੀਟਰੀਜ

2468 5111

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ: 06/2018