ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
List of General Out-patient Clinics

ਹਸਪਤਾਲ / ਦਵਾਖਾਨੇ
Hospital/Clinic
ਪਤਾ
Address
ਟੈਲੀਫੋਨ
Telephone
ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ
Service Hours
ਅਬਰਡੀਨ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic
10 ਅਬਰਡੀਨ ਰਜਰਵੀਅਰ ਸੜਕ, ਅਬਰਡੀਨ
10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2555 0381 / 2555 0382

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5011

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਐਨ ਬਲੈਕ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Anne Black General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ, 140 ਸ਼ਤ ਸ਼ੀ ਮੂਈ ਸ਼ੜਕ, ਨੌਰਥ ਪੋਆਇੰਟ
1/F, 140 Tsat Tse Mui Road, North Point

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2561 6161

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0055

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਐਪ ਲੀ ਚਾਓ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Ap Lei Chau General Out-patient Clinic
161 ਐਪ ਲੀ ਚਾਓ ਵੱਡੀ ਗਲੀ, ਐਪ ਲੀ ਚਾਓ
161 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2518 5610

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5022

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਕੈਰੀਟਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਵਾਖਾਨਾ
Caritas Medical Centre Family Medicine Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਵਾਈ ਮਿੰਗ ਬਲਾਕ, ਕੈਰੀਟਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, 111 ਵਿੰਗ ਹੌਗ ਗਲੀ, ਸ਼ਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ
G/F, Wai Ming Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3408 7001

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0123

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Central District Health Centre General Out-patient Clinic
1 ਕਾਊ ਯੂ ਫੌਗ, ਸੈਂਟਰਲ
1 Kau U Fong, Central

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2545 1485

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5033

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
Central Kowloon Health Centre
147ਏ ਆਰਗਲੇ ਗਲੀ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
147A Argyle Street, Kowloon

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2762 1456

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0810

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਛਾਏ ਵਾਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Chai Wan General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 1 ਹੌਗ ਮਨ ਗਲੀ, ਛਾਏ ਵਾਨ
G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2556 0261

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0088

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸਿਓਗ ਸ਼ਾ ਵਾਨ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Cheung Sha Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
2 ਕੌਗ ਲੀ ਸੜਕ, ਸਿਓਗ ਸ਼ਾ ਵਾਨ
2 Kwong Lee Road, Cheung Sha Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2387 8211

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0122

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਈਸਟ (ਪੂਰਬ) ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
East Kowloon General Out-patient Clinic
160 ਹੈਮਰ ਹਿਲ ਸੜਕ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਿਲ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
160 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2320 4240

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0117

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਫੈਨਲਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ
Fanling Family Medicine Centre
1-ਛੱਤ, ਫੈਨਲਿੰਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, 2 ਪਿਕ ਫੁੰਗ ਸੜਕ, ਫੈਨਲਿੰਗ
1/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, New Territories

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2639 4601

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0937

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਹਾ ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Ha Kwai Chung General Out-patient Clinic
77 ਲਾਈ ਛੋ ਸੜਕ, ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ, ਐਨ.ਟੀ.
77 Lai Cho Road, Kwai Chung, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3651 5411

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0100

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੁਧਇਸ਼ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Hong Kong Buddhist Hospital General Out-patient Clinic
ਐਲਜੀ, ਬਲਾਕ ਏ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੁਧਇਸ਼ਟ ਹਸਪਤਾਲ, 10 ਹੈਗ ਲੈਮ ਗਲੀ, ਲੋਕ ਫੂ
LG, Block A, Hong Kong Buddhist Hospital,10 Heng Lam Street, Lok Fu

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2339 6117

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0800

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਹੁੰਗਹਾਮ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ

Hung Hom Clinic
22 ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੇਨ, ਹੁੰਗਹਾਮ
22 Station Lane, Hung Hom

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2353 3811 / 2353 3812

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0816

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਕਾਮ ਟਿਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Kam Tin Clinic
200 ਕਾਮ ਟਿਨ ਸੜਕ, ਸ਼ੇਕ ਕੌਗ
200 Kam Tin Road, Shek Kong

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2488 1437

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5008

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:00noon

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 12:30pm


Registration Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
9:00am - 12:30pm
ਕੈਨੇਡੀ ਟਾਊਨ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic
45 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੜਕ, ਕੈਨੇਡੀ ਟਾਊਨ
45 Victoria Road, Kennedy Town

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2817 3215

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5088

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਬੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ, 9 ਕਾਈ ਯਾਨ ਗਲੀ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਬੇ
1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2116 2812

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0678

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਕੌਂਗ ਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Kwong Wah Hospital GOPD
1-ਛੱਤ, TWGHs ਸ਼ੂਈ ਸ਼ਿਨੰ ਟੌਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਇਮਾਰਤ, ਕੌਂਗ ਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ, 25 ਵਾਟਰਲੂ ਸੜਕ, ਕਾਊਲੂਨ
1/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital,25 Waterloo Road Kowloon

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3517 2981

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0125

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:30pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:30am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:30pm - 9:30pm

Saturday
8:30am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਕਵੁਨ ਥੌਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
Kwun Tong Community Health Centre
ਹੇਠਲੀ ਛੱਤ ਹਿਪ ਵੂ ਗਲੀ ਕਵੁਨ ਥੌਂਗ
UG, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2389 0331

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0687

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
6:00pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਲੇਡੀ ਟਰੰਚ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Lady Trench General Out-patient Clinic
213 ਸ਼ਾਹ ਸੂਈ ਸੜਕ, ਛੁੰਨ ਵਾਨ, ਐਨ.ਟੀ.
213 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2614 4789

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0107

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਲਾਮ ਟਿਨ ਪੋਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Lam Tin Polyclinic General Out-patient Clinic
99 ਕਾਈ ਟਿਨ ਸੜਕ, ਲਾਮ ਟਿਨ
99 Kai Tin Road, Lam Tin

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2346 2853

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0679

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਲੀ ਕੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਵਾਖਾਨਾ
Lee Kee Memorial Dispensary
99 ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਸੜਕ ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਸਿਟੀ
99 Carpenter Road, Kowloon City

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2382 1096

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0868

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਲੇਕ ਯੁਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Lek Yuen General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 9 ਲੇਕ ਯੁਨ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਟਿਨ
G/F, 9 Lek Yuen Street, Shatin

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2692 8730

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0972

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਲੀ ਪੋ ਚੁੰਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Li Po Chun General Out-patient Clinic
22 ਅਰਾਨ ਗਲੀ, ਮੌਗਕੌਕ
22 Arran Street, Mongkok

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2393 8161

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0112

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਮਾ ਔਨ ਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ
Ma On Shan Family Medicine Centre
ਜੀ-ਛੱਤ, 609 ਸਾਈ ਸਾ ਸੜਕ, ਮਾ ਔਨ ਸ਼ਾਨ
G/F, 609 Sai Sha Road, Ma On Shan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2644 5521

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0982

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਮੈਡਮ ਯੁੰਗ ਫੁੰਗ ਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
Madam Yung Fung Shee Health Centre
26 ਸਾਈ ਚਿੰਗ ਗਲੀ ਯੁਨ ਲੌਗ
26 Sai Ching Street, Yuen Long

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2443 8400

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5009

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਮੋਨਾ ਫੌਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Mona Fong General Out-patient Clinic
ਜੀ- ਛੱਤ, 23 ਮੈਨ ਨਿੰਨ ਗਲੀ, ਸਾਈ ਕੁੰਗ
G/F, 23 Man Nin Street, Sai Kung

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2792 2601

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0652

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਮਿਸਜ ਵੂ ਯੌਰਕ ਯੂ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Mrs Wu York Yu General Out-patient
310 ਵੋਂ ਯੀ ਹੌਪ ਸੜਕ, ਲਈ ਮੁਕ ਸ਼ੂਈ, ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ
310 Wo Yi Hop Road, Lei Muk Shue, Kwai Chung

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2487 1211

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0108

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਮੂਈ ਵੋ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Mui Wo General Out-patient Clinic
ਜੀ- ਛੱਤ &1- ਛੱਤ, ਮੂਈ ਵੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, 2 ਨਗਾਨ ਕੌਂਗ ਵਾਨ ਸੜਕ, ਮੂਈ ਵੋ, ਲੈਨਟਾਊ ਟਾਪੂ
G/F, & 1/F, Mui Wo Government Offices, 2 Ngan Kwong Wan Road, Mui Wo, Lantau Island

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2984 2080

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Nam Shan General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਨਾਮ ਯਿਊ ਹਾਊਸ
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2779 5688

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0120

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਨਗਾਉ ਤੋ ਕੌਕ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Ngau Tau Kok Jockey Club General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 60 ਟਿੰਗ ਓਨ ਗਲੀ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
G/F, 60 Ting On Street, Ngau Tau Kok, KLN

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3518 7710

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0680

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm


ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਨੌਰਥ ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
North Kwai Chung General Out-patient Clinic
125 ਤਾਈ ਪੱਕ ਟਿਨ ਸੜਕ, ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ, ਐਨ.ਟੀ.
125 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2418 8501

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0101

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਨੌਰਥ ਲਾਮਾ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
North Lamma General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 100 ਮੇਨ ਗਲੀ ਯੁੰਗ ਸ਼ੂਈ ਵਾਨ, ਲਾਮਾ ਟਾਪੂ
G/F, 100 Main Street, Yung Shue Wan, Lamma Island

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2982 0213

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਨਾਰਥ ਲੈਨਟਾਊ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
North Lantau Community Health Centre
3-ਛੱਤ, 8 ਚੁੰਗ ਯਾਨ ਸੜਕ ਤੁੰਗ ਚੁੰਗ, ਲੈਨਟਾਊ,ਐਨ. ਟੀ.
3/F, North Lantau Hospital, No.8, Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3467 7374

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0106

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਅਵਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਮੈਰੀਕਨੌਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ
Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਲਾਕ,ਅਵਰ ਲੇਡੀ ਆਫ ਮੈਰੀਕਨੌਲ ਹਸਪਤਾਲ ,118 ਸ਼ਾਟਿਨ ਪਾਸ ਸੜਕ, ਵੌਂਗ ਤਾਈ ਸਿਨ
G/F, Out-patient Block, Our Lady of Maryknoll Hospital,118 Shatin Pass Road, Wong Tai Sin

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2354 2267

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0118

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਪੈਂਗ ਚਾਊ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Peng Chau General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 1A ਸ਼ਿੰਗ ਕਾ ਸੜਕ, ਪੈਂਗ ਚਾਊ
G/F, 1A Shing Ka Road, Peng Chau

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2983 1110

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:15am - 12:45pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:15am - 1:15pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Saturday
9:15am - 12:45pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Saturday
9:15am - 1:15pm
ਰੋਬਰਟ ਬਲੈਕ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ

Robert Black General Out-patient Clinic

600 ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਸੜਕ ਈਸਟ, ਸੈਨ ਪੋ ਕੌਂਗ
600 Prince Edward Road East, San Po Kong

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2383 3311

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0113

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਸਾਏ ਵਾਨ ਹੋ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Sai Wan Ho General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ,28ਤਾਏ ਹੌਂਗ ਗਲੀ, ਸਾਏ ਵਾਨ ਹੋ
1/F, 28 Tai Hong Street, Sai Wan Ho

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3620 3314

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0066

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸਾਈ ਯਿੰਗ ਪੁਨ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic
134 ਕੁਈਨਜ ਸੜਕ ਵੈਸਟ, ਸਾਈ ਯਿੰਗ ਪੁਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ
134 Queen's Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2859 8203

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5000

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ਸ਼ਾਹ ਤਾਊ ਕੌਕ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Sha Tau Kok General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 58 ਸ਼ਾਹ ਤਾਊ ਕੌਕ ਸੜਕ, ਸ਼ਾਹ ਤਾਊ ਕੌਕ
G/F, 58 Sha Tau Kok Road, Sha Tau Kok

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2674 0231

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ
2:30pm - 4:30pm

ਮੰਗਲਵਾਰ
9:00am – 12:00noon

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am – 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ
2:30pm - 5:00pm

ਮੰਗਲਵਾਰ
9:00am - 12:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 4:30pm

Tuesday
9:00am – 12:00noon

Saturday
9:00am – 12:30pm

Consultation Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 5:00pm

Tuesday
9:00am - 12:30pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ਾਟਿਨ (ਤਾਈ ਵਾਈ) ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shatin (Tai Wai) General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 2 ਮੈਨ ਲਾਈ ਸੜਕ, ਸ਼ਾਟਿਨ
G/F, 2 Man Lai Road, Shatin

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2691 1618

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0992

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ਾਊ ਕੀ ਵਾਨ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ, 8 ਛਾਏ ਵਾਨ ਸੜਕ, ਸ਼ਾਊ ਕੀ ਵਾਨ
1/F, 8 Chai Wan Road, Shau Kei Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2560 0211

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0077

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am – 1:00pm
ਸ਼ੇਕ ਕਿਪ ਮਈ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shek Kip Mei General Out-patient Clinic
2 ਬਰਵੀਕ ਗਲੀ, ਸ਼ੇਕ ਕਿਪ ਮਈ
2 Berwick Street, Shek Kip Mei

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2788 3023

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0119

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ੇਕ ਵੂ ਹੂਈ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shek Wu Hui Jockey Club General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 108-130 ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਸੜਕ, ਸ਼ੇਕ ਵੂ ਹੂਈ, ਸ਼ਿਓਗਸ਼ੂਈ
G/F, 108-130 Jockey Club Road, Shek Wu Hui, Sheung Shui

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2670 0211

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0965

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ੁੰਨ ਲੀ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shun Lee General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਲੀ ਫੂ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੁੰਨ ਲੀ ਅਸਟੇਟ
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2343 0247

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0682

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸੁਨ ਟੱਕ ਫਰਾਟਰਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਉਂਗ ਕਾਊ ਕੂਈ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic
2-ਛੱਤ, ਤੁਕਾਵਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, 165 ਮਾ ਤੋ ਵਾਈ ਸੜਕ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਸਿਟੀ
2/F, Tokwawan Market & Government Offices Building, 165 Ma Tau Wai Road, Kowloon City

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2715 9538

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0850

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm


ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸੋਕਕਵੂ ਵਾਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ,1 ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ, ਸੋਕਕਵੂ ਵਾਨ, ਲਾਮਾ ਟਾਪੂ
G/F, 1 Second Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2982 8350

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm


Registration Hours :

Monday and Friday
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Consultation Hours :

Monday and Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm
ਸਾਊਥ ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic
310 ਕਵਾਈ ਸ਼ਿੰਗ ਸਰਕਟ, ਕਵਾਈ ਚੁੰਗ, ਐਨ.ਟੀ.
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2615 7333

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0102

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ਸੇਟ ਜੌਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
St. John Hospital General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ, ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਬਲਾਕ, ਸੇਟ ਜੌਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਚਿਉਗ ਚਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਸੜਕ, ਤੁੰਗ ਵਾਨ, ਚਿਉਗ ਚਾਊ
1/F, Out-patient Department Block, St. John Hospital, Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2986 2100

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:00noon

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Saturday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸਟੈਨਲੀ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Stanley General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 14 ਵਾਂਗ ਮਾ ਕੌਕ ਸੜਕ, ਸਟੈਨਲੀ
G/F, 14 Wong Ma Kok Road, Stanley

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2813 6741

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0011

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 12:30pm
(ਸਿਰਫ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ)

1:45pm - 4:30pm
(ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 12:30pm
(ਸਿਰਫ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ)

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
2:00pm - 5:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

1:45pm - 4:30pm
(consultation, injection and dressing)

Saturday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

Consultation Hours :

Monday to Friday
2:00pm - 5:00pm
ਤਾ ਕਵਾਊ ਲਿੰਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Ta Kwu Ling General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਤਾ ਕਵਾਊ ਲਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, 136 ਪਿੰਗ ਚੀ ਸੜਕ, ਤਾ ਕਵਾਊ ਲਿੰਗ
G/F, Ta Kwu Ling Rural Centre Government Building, 136 Ping Che Road, Ta Kwu Ling

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2674 4283

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੰਗਲਵਾਰ
2:30pm - 4:30pm

ਵੀਰਵਾਰ
9:00am - 12:00noon


ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ
9:00am - 11:00am

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੰਗਲਵਾਰ
2:30pm - 5:00pm

ਵੀਰਵਾਰ
9:00am - 12:30pm

ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ
9:00am - 11:20am


Registration Hours :

Tuesday
2:30pm - 4:30pm

Thursday
9:00am - 12:00noon

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:00am

Consultation Hours :

Tuesday
2:30pm - 5:00pm

Thursday
9:00am - 12:30pm

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:20am
ਤਾਈ ਓ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tai O Jockey Club General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 103 ਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਈ ਪੋ ਗਲੀ, ਤਾਈ ਓ, ਲੈਨਟਾਊ ਟਾਪੂ
G/F, 103 Shek Tsai Po Street, Tai O, Lantau Island

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2985 7236

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਤਾਈ ਪੋ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tai Po Jockey Club General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 37 ਟਿੰਗ ਕੌਕ ਸੜਕ ਤਾਈ ਪੋ
G/F, 37 Ting Kok Road, Tai Po

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2664 2039

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0906

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ (ਟਿਨ ਯਿਪ ਸੜਕ) ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre
3 ਟਿਨ ਯਿਪ ਸੜਕ, ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ ( ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਟਲੈਡ ਪਾਰਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਵਿਆਨੀ ਕੋਵ ਔਫ ਟਿਨ ਕਵਾਈ ਸੜਕ)
3, Tin Yip Road, Tin Shui Wai
(Opposite Hong Kong Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road)

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3124 2200

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
2469 9222

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਸੜਕ)
Tin Shui Wai Health Centre (Tin Shui Road)
3 ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਸੜਕ, ਟਿਨ ਸ਼ੂਈ ਵਾਈ, ਐਨ.ਟੀ.
3 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2448 5511

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5006

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ (ਪੋ ਨਿੰਗ ਸੜਕ) ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tseung Kwan O (Po Ning Road) General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 28 ਪੋ ਨਿੰਗ ਸੜਕ , ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ
G/F, 28 Po Ning Road, Tseung Kwan O

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2191 1083

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0660

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tseung Kwan O Jockey Club General Out-patient Clinic
99 ਪੋ ਲੈਮ ਸੜਕ ਨਾਰਥ, ਜੀ-ਛੱਤ , ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
99 Po Lam Road North, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2701 9922

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0662

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ਿੰਗ ਯੀ ਸ਼ਿਓਗ ਹੌਂਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tsing Yi Cheung Hong General Out-patient Clinic
3-ਛੱਤ, ਸ਼ਿੰਗ ਯੀ ਸ਼ਿਓਗ ਹੌਂਗ ਅਸਟੇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼ਿੰਗ ਯੀ
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2943 8100

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0103

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਸ਼ਿੰਗ ਯੀ ਟਾਊਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ

ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਤਸਿੰਗ ਯੀ ਚੇਉਂਗ ਹੋਂਗ GOPC 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ 25 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Tsing Yi Town General Out-patient Clinic

The service of this clinic is temporarily relocated to Tsing Yi Cheung Hong GOPC for renovation. The clinic will reopen at its original site on 25 February 2019.
21 ਸ਼ਿੰਗ ਲੁਕ ਗਲੀ, ਸ਼ਿੰਗ ਯੀ, ਐਨ.ਟੀ.
21 Tsing Luk Street, Tsing Yi, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2434 6205

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0105

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tuen Mun Clinic
11 ਸ਼ਿੰਗ ਯਿਨ ਗਲੀ ਸੈਨ ਹੂਈ, ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ, ਐਨ.ਟੀ.
11 Tsing Yin Street, San Hui, Tuen Mun, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2452 9111

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 0886

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ ਵੂ ਹੌਂਗ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tuen Mun Wu Hong Clinic
2 ਵੂ ਹੌਂਗ ਗਲੀ, ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ
2 Wu Hong Street, Tuen Mun

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2458 3788

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 0887

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm

ਤੁੰਗ ਵਾ ਈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ ਵਿਭਾਗ
Tung Wah Eastern Hospital General Out-patient Department
ਜੀ-ਛੱਤ, ਮੇਨ ਬਲਾਕ, ਤੁੰਗ ਵਾ ਈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, 19 ਈਸਟਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸੜਕ ਕਾਉਜਵੇ ਬੇ
G/F, Main Block, Tung Wah Eastern Hospital, 19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2162 6022 / 2162 6023

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
2162 6880

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Saturday
9:00am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਤੁੰਗ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Tung Wah Hospital GOPC
ਜੀ-ਛੱਤ, ਹਾਕਿਨਜ ਵਿੰਗ, ਤੁੰਗ ਵਾ ਹਸਪਤਾਲ, 12 ਪੋ ਯਨ ਗਲੀ, ਸ਼ਿਓਗ ਵਾਨ
G/F, Hawkins Wing, Tung Wah Hospital,12 Po Yan Street, Sheung Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2589 8518

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5958

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਵਾਇਲਟ ਪੀਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Violet Peel General Out-patient Clinic
ਹੇਠਲੀ ਛੱਤ, 282 ਟੈਂਗ ਸ਼ਿਊ ਕਿੰਨ ਕਮਿਊਨਟੀ ਐਬੂਲੇਟਰੀ ਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ
LG, Tang Shiu Kin Hospital, Community Ambulatory Care Centre, 282 Queen’s Road East, Wanchai

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3553 3116

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0000

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਵਾਨ ਸ਼ੂਈ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Wan Tsui General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਬਲਾਕ 12, ਵਾਨ ਸ਼ੂਈ, ਛਾਏ ਵਾਨ
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2897 5527

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0099

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਵਾਂਗ ਤਾਊ ਹੌਮ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic
200 ਜੰਕਸ਼ਨ ਸੜਕ, ਵਾਂਗ ਤਾਊ ਹੌਮ
200 Junction Road, Wang Tau Hom

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

3143 7100

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0115

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਵੈਸਟ ਕਾਊਲ਼ੂਨ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
West Kowloon General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, ਸ਼ਿਓਗ ਸ਼ਾਹ ਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, 303 ਸ਼ਿਓਗ ਸ਼ਾਹ ਵਾਨ ਸੜਕ
G/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2150 7200

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0121

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਵੌਗ ਸਿਊ ਚਿੰਗ ਪਰਵਾਰਿਕ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ
Wong Siu Ching Family Medicine Centre
ਜੀ-ਛੱਤ,1 ਪੋ ਵੂ ਲੇਨ ਤਾਈ ਪੋ
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2658 9182

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0926

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਵੂ ਯੌਰਕ ਯੂ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Wu York Yu General Out-patient Clinic
55 ਸ਼ਿਊਗ ਫੁੰਗ ਸੜਕ, ਸ਼ੀ ਵਾਨ ਸ਼ਾਨ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
55 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan, Kln

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2325 5221

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0116

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਯਨ ਚਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Yan Chai Hospital General Practice Clinic
3-ਛੱਤ, ਬਲਾਕ C, ਯਨ ਚਾਈ ਹਸਪਤਾਲ , 7-11 ਯਨ ਚਾਈ ਗਲੀ, ਛੁੰਨ ਵਾਨ
3/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2417 8825

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0109

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ਯਨ ਓਈ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Yan Oi General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 6 ਥੁੰਨ ਲੀ ਗਲੀ, ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ
G/F, 6 Tuen Lee Street, Tuen Mun

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2404 3700

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 0888

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ਯਾਊ ਮਾ ਤੀ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Yau Ma Tei Jockey Club General Out-patient Clinic
1-ਛੱਤ, 145 ਬੈਟਰੀ ਗਲੀ, ਯਾਊ ਮਾ ਤੀ
1/F, 145 Battery Street, Yau Ma Tei

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2272 2400

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0880

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ਯੁਨ ਚਾਉ ਕੌਕ ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਾ
Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic
ਜੀ-ਛੱਤ, 29 ਚੈਪ ਵਾਈ ਕੌਨ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਟਿਨ
G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2647 3383

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3157 0995

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ਯੁਨ ਲੌਂਗ ਜੌਕੀ ਕਲੱਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
Yuen Long Jockey Club Health Centre
269 ਕੈਸਲ ਪੀਕ ਸੜਕ, ਯੁਨ ਲੌਂਗ
269 Castle Peak Road, Yuen Long

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

2443 8511

ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੰਬਰ:
Booking tel.:
3543 5007

ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ਸ਼ਾਮ
5:45pm - 9:30pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
8:45am - 12:30pm

ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ਸ਼ਾਮ
6:00pm - 10:00pm

ਸ਼ਨੀਵਾਰ
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ:02/2019