ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ
Fees and Charges

ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ

ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  

ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ

18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸੇਵਾ 

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ−ਸੰਭਾਲ   

ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ  

– ਸਾਂਭ−ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੀਸ  

– ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ)  

 

120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

75 ਡਾਲਰ  

ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼/ ਪੁਨਰਵਾਸ‚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ  

100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ 

180 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਆਮ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ 

50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ ਸਹਿਤ) 

– ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

– ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

– ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ  

 

135 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 

15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ*

ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾ 

19 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ  

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖ−ਭਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ) 

80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ  

80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ  

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ/ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  

ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਬੁਢੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਉਪਚਾਰਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ  

96 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ 

195 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

*ਹਰ ਇਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਇਕਾਈ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। (ਆਾਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਿਵਿਆਂ/ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇਃ 

  • ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਸੂਲਾਂ (ਅਧਿਆਇ 177) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਧਾਰਕਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।  
  • ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ; ਜਾਂ  
  • ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ।  

 

ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਿਵਿਆਂ/ਗਜ਼ਟ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਵੇਰਿਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.ha.org.hk 

ਮਰੀਜ਼ > ਸੇਵਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ > ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 

 

 

 

ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ  

ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ  

18 ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ।  

ਸੇਵਾ 

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ  

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ−ਸੰਭਾਲ  

ਆਮ ਹਸਪਤਾਲ: 

– ਆਮ ਵਾਰਡ  

– ਖਾਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਖ−ਭਾਲ(ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ.) ਵਾਰਡ/ਇਕਾਈ  

– ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਰਡ/ਇਕਾਈ  

– ਬਾਲਵਾੜੀ(ਨਰਸਰੀ)  

 

5‚100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

24‚400 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

13‚650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

1‚340 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲ  

2‚340 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ  

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ  

1‚230 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਆਮ ਕਲੀਨਿਕ  

445 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ (ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ ਸਹਿਤ)  

1‚190 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਮਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾ  

100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ 

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ−ਭਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਮ)  

535 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ  

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ−ਭਾਲ ਸੇਵਾ (ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ)  

1‚550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ  

ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ  

1‚730 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ  

ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ 

- ਚਿਰਕਾਲੀ‚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ   

- ਅਚਾਨਕ/ਤੀਬਰ‚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ   

 

3‚000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

6‚000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਉਪਚਾਰਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਜ਼ ਘਰ  

895 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਘਰ  

725 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼  

5‚100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 

ਮਨੋਰੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ  

1‚260ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਬੁਢੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ  

1‚960 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ  

1‚320 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  

ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਪੰਜ਼ੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 

ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਿਵਿਆਂ/ਗਜ਼ਟ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਵੇਰਿਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

http://www.ha.org.hk 

ਮਰੀਜ਼ > ਸੇਵਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ > ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ 

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ: 06/2017