Mahalagang Paunawa
Important Notice

Copyright at Intellectual Property Rights
Copyright and Intellectual Property Rights

Maliban kung iba ang ipinakikita, ang lahat ng copyright at iba pang intellectual property rights sa mga nilalaman sa Hospital Authority Corporate Website www.ha.org.hk (HACW) kabilang ang lahat ng mga teksto (texts), graphics, mga video, mga audio clip, mga guhit, mga diagram, mga larawan, compilation ng data, layout, at anumang iba pang mga materyales, ay pag-aari ng Awtoridad ng Ospital (Hospital Authority) (HA) nang walang pasubali.

Maaari mong, para sa mga di-komersyal na layunin at sa isang makatwirang lawak, i-browse, ipakita, i-download at iimprenta sa kanilang orihinal na format ang anumang materyal sa HACW sa kondisyon na kinikilala mo at mabibigyan ng tamang pagpapatungkol sa HA o ang pinagmulan ng materyal at hindi mo aalisin ang anumang copyright o pabatid ng intelektuwal na ari-arian mula sa anumang kopya ng naturang materyal. Ang naturang paggamit ay hindi dapat, halimbawa, para sa pagbebenta o para sa pagpapatalastas, na nag-aalok ng pagtataguyod o humingi ng anumang negosyo, pangkalakalan na negosyo at / o mga serbisyo para sa benepisyo, makakuha ng tubo o gantimpala. Ang pahintulot sa itaas ay hindi palalawigin sa anumang paggamit ng mga logo ng HA, ang paggamit ng kung saan ay napapailalim sa paunang nakasulat na pahintulot mula sa HA. Ang HA ay inilalaan ang lahat ng karapatan na hindi hayagang binigay sa Copyright at Intellectual Property Rights na abiso at maaaring sa sarili nitong paghuhusga bawiin anumang pahintulot sa anumang oras at laban sa sinumang tao nang walang paunang abiso. Dapat mong makuha ang paunang nakasulat na pahintulot ng HA kung nais mong gumawa ng paggamit ng mga nabanggit na materyales sa anumang paraan maliban sa alinmang paraan na pinahihintulutan sa itaas. Mangyaring ipadala ang mga katanungan sa HA sa pamamagitan ng email sa enquiry@ha.org.hk.

Ang pahintulot sa talata sa itaas ay hindi nagpapalawig sa anumang mga materyales sa ang mga website na naka-link o anumang nilalaman sa HACW kung saan ang copyright o intelektuwal na ari-arian na kung saan ay kabilang sa isang third party. Dapat kang kumuha ng pahintulot upang gamitin ang naturang mga nilalaman mula sa mga nag-dadalala ng copyright o may hawak ng karapatan pang intelektuwal na ari-arian.

Ang anumang paggamit ng nilalaman mula HACW ay hindi dapat magmungkahi, magpapahiwatig, kumakatawan o lumilikha ng pagkalito (o isang posibilidad nito) bilang sa anumang paraan ng pagkaka-ugnay, pag-apruba o pag-endorso sa bahagi ng HA.

Ang anumang paggamit ng nilalaman mula HACW ay hindi dapat na konektado sa o para sa layunin ng anumang bagay na naglalaman o mga link sa anumang materyal na kung saan ay mapanirang-puri, nakakasira maselan, pornograpiya, malaswa, o ay nasa anumang paraan na paglabag ng mga batas ng Hong Kong SAR o lumalabag sa anumang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, o kung hindi man ay itinuturing na sa pamamagitan ng HA sa sarili nitong paghuhusga na bilang hindi kanais-nais o salungat sa patakaran ng HA.

Itong Copyright at Intellectual Property Rights na paunawa ay naisalin sa Tagalog. Kung mayroon mang pagkakasalungatan o kalabuan sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay siyang dapat mangingibabaw.

Hunyo 2013