Mga Kumpol, Ospital at Institusyon
Clusters, Hospitals and Institutions

Mga Kumpol, Ospital at Institusyon

Ang Awtoridad ng Ospital ay kasalukuyang namamahala ng 42 na pampublikong ospital at institusyon, 47 na mga Specialist Out-patient Clinic (SOPCs), at 73 na mga General Outpatient Clinic (GOPCs). Ang mga ito ay isinaayos sa pitong kumpol na mga ospital batay sa lokasyon.

Ang mga kumpol ng ospital ay tumitiyak na ang mga pasyente ay makatatanggap ng isang tuluy-tuloy na mataas na kalidad ng pag-aalaga sa loob ng parehong hiyograpikal na setting at sa buong episode ng sakit - mula sa talamak na yugto sa hanggang sa convalescence, rehabilitasyon, at after-care ng komunidad. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng pag-rarationalise ng mga operasyon ng ospital sa loob ng bawat kumpol, upang ang isang komprehensibo at pantulong na hanay ng mga serbisyo ay maaaring maibigay sa mga komunidad.

 

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Update: 01/2017