Panimula
Introduction

Pag-aalaga sa kalusugan ng ating komunidad

Ang Awtoridad ng Ospital ay isang legal na grupo na itinatag sa ilalim ng Ordinansa ng Awtoridad ng Ospital noong 1990. Kami ay naging responsable para sa pamamahala ng mga serbisyo ng mga pampublikong ospital ng Hong Kong mula noong Disyembre 1991. Kami ay nananagot sa Espesyal na Administratibong Pangrehiyong Gobyerno ng Hong Kong sa pamamagitan ng Kalihim para sa Pagkain at Kalusugan, na gumagawa ng mga pangkalahatang patakaran sa kalusugan para sa Hong Kong.

Kami sa kasalukuyan ay may higit sa 73,000 na pwersang manggagawang mga tao, at pinamamahalaan namin ang 42 na  mga ospital at institusyon, 47 na mga Specialist Out-patient Clinic (SOPCs), at 73 na mga General Outpatient Clinic (GOPCs). Kami ay nagbibigay ng kabuuang 27,895 na mga kama.

Noong 2015/16, aming naitala:

  • 1.67 milyon na mga inpatient at day-patient na lalabas na (discharges);
  • 2.24 milyon na mga Aksidente at Emergency na bilang (attendances);
  • 9.84 milyon na mga Specialist Outpatient Clinic na bilang (attendances) (pangkalusugang klinikal at allied);
  • 6.27 milyon na mga bilang (attendances) sa pangunahing pangangalaga; at
  • 2.02 milyong pagbisita pang-outreach na pangkumunidad. 

Pag-una muna sa mga tao

Ang Awtoridad ng Ospital ay isang "tao-munang" organisasyon. Ang aming trabaho ay ginagabayan sa pamamagitan ng aming Pananaw, Layunin, at Pagpapahalaga (Vision, Mission, and Values). Kasama ng pagtanaw sa pagtulong sa mga tao na manatiling malusog, nag-aambag kami patungo sa katuparan ng patakaran ng Hong Kong SAR Government "walang sinuman ang dapat pigilin, sa pamamagitan ng kakulangan ng kakayahan, mula sa pagkuha ng sapat na medikal na paggamot". Upang ito ay makamtan, tinitiyak namin na ang lahat ng mga kasapi ng komunidad ay may access sa komprehensibo, abot-kaya at, angat ang pagka-propesyonal at paghahadlang na makatao, nakakalunas at pagbabago ng ayos na pangkalusugang serbisyo.

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Update: 01/2017