Bayarin at Singil
Fees and Charges

Bayarin at Singil

     

Ang mga Bayarin  at Singil

para sa mga Serbisyo sa mga Pampublikong Ospital ng

mga Karapat-dapat na mga Tao ay Binago na simula ika-18 ng Hunyo 2017

Serbisyo

Binagong Singil

Pang-araw-araw na Pangangalaga sa mga  Nakaratay na Pasyente

Higaan para sa may Malubhang Sakit

- Singil sa Pangangalaga

-  Singil sa Pagpasok (para sa unang araw ng pananatili sa ospital)

 

$120 bawat araw

$75

Pagpapagaling/Rehabilitasyon,

Pagamutan at Pansaykayatrikong Higaan

$100 bawat araw

Pag-aasikaso sa mga Pasyenteng  Hindi Kailangang Maratay sa Ospital

Aksidente  at Emerhensya

$180 bawat pagdalo

Pangkalahatang Klinika

$50 bawat pagdalo

Pang-espesyalistang Klinika (kasama na ang Allied Health Clinic)

- Unang Pagdalo

- Susunod na Pagdalo

- Singil sa Gamot

 

$135 bawat pagdalo

$80 bawat pagdalo

$15 bawat aytem *

Pagtatapal o Pagtuturok

$19 bawat pagdalo

Serbisyong Pangkomunidad

Serbisyong Komunidad na Pang-nars (Pangkalahatan)

$80 bawat pagbisita

Serbisyong Komunidad na Pang-Allied Health

$80 bawat pagbisita

Pang-araw na Ospital / Pang-araw na Proseso

Saykayatrikong Pang-araw na Ospital

$60 bawat pagdalo

Pang-araw na Ospital para sa Matatanda

$60 bawat pagdalo

Pang-araw na Ospital para sa Rehabilitasyon

$55 bawat pagdalo

Klinikal na Pagsusuri sa mga Tumor o Klinika para sa mga Sakit sa Bato

$96 bawat pagdalo

Pang-araw na Proseso at Paggagamot sa mga Pasilidad na Di-Kinakailangan na Magpalipas ng Gabi sa Ospital

$195 bawat pagdalo

 

* Ang bawat yunit na maaaring singilin ay katumbas ng hanggang  pang 16 na linggong suplay ng  aytem ng gamot. Ang mga reseta ay sinisingil gamit ang nasisingil na yunit bilang basehan sa halagang $15 kada yunit para sa bawat gamot (maliban sa mga gamot na binabayaran ng pasyente nang buo).   

 

Ayon sa Gazette, tanging ang mga pasyenteng nasa sumusunod na kategorya lamang ang karapat-dapat sa mga singil na naaangkop para sa mga Karapat-dapat na Tao:

  • mga humahawak ng Hong Kong Identity Card na inisyu alinsunod sa Registration of Persons Ordinance (Chapter 177), maliban sa mga taong nakuha ang kanilang Hong Kong Identity Card sa pamamagitan ng naunang permisong lumapag o manatili sa Hong Kong na ipinagkaloob sa kanila at ang naturang permiso ay paso na o wala nang bisa;

  • mga batang residente ng Hong Kong at mas mababa sa 11 taong gulang; o

  • ibang mga taong aprubado ng Chief Executive ng Hospital Authority.

 

Ang mga serbisyo ay sinisingil batay sa mga umiiral na singil sa Gazette kung kailan isinasagawa ang mga naturang serbisyo. Para sa karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang website ng Hospital Authority:

 

http://www.ha.org.hk

Pasyente > Mga Gabay sa Serbisyo > Mga Bayarin at Singil

 

 

 

Ang mga Bayarin   at Singil

para sa mga Serbisyo sa mga Pampublikong Ospital ng

mga Di-karapat-dapat na mga Tao ay Binago na

simula ika-18 ng Hunyo 2017

Serbisyo

Binagong Singil

Pang-araw-araw na Pangangalaga sa mga  Nakaratay na Pasyente

Pangkalahatang Ospital:

- Pangkalahatang  Silid

- Silid/ Yunit para sa Masidhing Pangangalaga (“Intensive Care”)

-  Silid/ Yunit para sa Mataas na Kalinga (“High Dependency”)

-  Alagaang Pambata

 

$5,100 bawat araw

$24,400 bawat araw

 

$13,650 bawat araw

 

$1,340 bawat araw

Pansaykayatrikong Ospital

$2,340 bawat araw

Pag-aasikaso sa mga Pasyenteng   Hindi Kailangang Maratay sa Ospital

Aksidente & Emerhensya

$1,230 bawat pagdalo

Pangkalahatang Klinika

$445 bawat pagdalo

Pang-espesyalistang Klinika (kasama na ang Allied Health Clinic)

$1,190 bawat pagdalo

Pagtatapal o Pagturok

$100 bawat pagdalo

Serbisyong Pangkomunidad

Serbisyong Komunidad na Pang-nars (Pangkalahatan)

$535 bawat pagbisita

Serbisyong Komunidad na Pang-nars (Pansaykayatriko)

$1,550 bawat pagbisita

Serbisyong Komunidad na Pang-Allied Health

$1,730 bawat pagbisita

Pang-araw na Proseso

Klinika para sa mga Sakit sa Bato

- Chronic Haemodialysis

- Acute Haemodialysis

 

$3,000 bawat pagdalo

$6,000 bawat pagdalo

Klinikal na Pagsusuri sa mga Tumor

$895 bawat pagdalo

Klinika para sa mga Sakit sa Mata

$725 bawat pagdalo

Pang-araw na Proseso at Paggagamot sa mga Pasilidad na Di-Kinakailangan na Magpalipas ng Gabi sa Ospital

$5,100 bawat pagdalo

Pang-araw na Ospital

Saykayatrikong Pang-araw na Ospital

$1,260 bawat pagdalo

Pang-araw na Ospital para sa Matatanda

$1,960 bawat pagdalo

Pang-araw na Ospital para sa Rehabilitasyon

$1,320 bawat pagdalo

 Kinakailangan ng Di-karapat-dapat na mga Tao na magbayad ng deposito sa oras ng pagtanggap sa kanila para sa mga serbisyong nakalaan para sa mga humihigang maysakit. Mangyaring makipag-ugnayan sa Admission Office o sa Shroff Office para sa mga detalye ng mga kinakailangan para sa pagdedeposito.

 

 

Ang mga serbisyo ay sinisingil batay sa mga umiiral na singil sa Gazette kung kailan isinasagawa ang mga naturang serbisyo. Para sa karagdagang detalye, mangyaring bisitahin ang website ng Hospital Authority:

 

http://www.ha.org.hk

Pasyente > Mga Gabay sa Serbisyo > Mga Bayarin at Singil

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Update: 06/2017