Mahalagang Paunawa
Important Notice

Mga Tuntunin ng Paggamit
Terms of Use

Ang Awtoridad ng Ospital (HA) ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa anumang impormasyon sa mga HA Corporate Website www.ha.org.hk (HACW) kabilang ang mga Tuntunin sa Paggamit sa anumang oras bilang ito ay nakikitang angkop. Pagbabago sa mga Tuntunin sa Paggamit ay ipo-post sa online. Sa pamamagitan ng iyong pag-access at / o paggamit sa HACW, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Paggamit, na kung saan ay maaaring susugan sa pana-panahon nang walang paunang abiso. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Mga Tuntunin sa Paggamit, mangyaring huwag mag-access at / o gamitin HACW. Ikaw ay pinapayuhan na suriin ang Mga Tuntunin ng Paggamit sa tuwing binibisita mo ang HACW.

Ang mga Tuntunin ng Paggamit ay sumasakop ang mga tuntunin at kundisyon ng inilarawan sa Mga Tuntunin sa Paggamit notice at sa Disclaimer, Copyright at Intellectual Property Rights, Linking Policy, at Patakaran sa Privacy. Mga Tuntunin ng Paggamit ay pinamamahalaan at bibigyang ng mga batas ng Hong Kong SAR.
Sumasang-ayon ka na sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng iyong pag-access at / o paggamit HACW, ngunit tulad access at / o paggamit ay hindi lumikha ng anumang iba pang mga kontraktwal na kasunduan, o anumang mga pasyente relasyon sa pagitan mo at ang HA. Ang HA ay hindi obligado upang mag-follow up o makipag-ugnay sa iyo.

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Hunyo 2013