ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Introduction

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ (HA) 1990 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 1991 ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਆਰਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HA ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 43 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 49 ਸ੍ਪੇਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਦਵਾਖਾਨੇ (SOPCs) ਅਤੇ 74 ਜਨਰਲ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ (GOPCs) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ , ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 90,000 ਕਰ੍ਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰ/ਬੈਡ ਹਨ।

2022/23 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ:

  • 1.73 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਨਪੇਸ਼ੇਂਟ ਅਤੇ ਡੇ ਪੇਸ਼ੇਂਟ ਡਿਸਚਾਰਜ।
  • 1.74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਆਪਤਕਾਲੀਨ ਹਾਜਰੀਆਂ।
  • 8.04 ਮਿਲੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਲਿਸਟ ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੇਂਟ (ਕਲੀਨਿਕਲ) ਹਾਜਰੀਆਂ।
  • 3.01 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ (ਆਉਟ ਪੇਸ਼ੇਂਟ) ਹਾਜਰੀਆਂ।
  • 5.31 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਜਰੀਆਂ; ਅਤੇ
  • 2.04 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਟਰੀਚ ਦੌਰੇ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣਾ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ” ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਟੀਚੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰ੍ਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ “ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ” ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਕਿਫਾਇਤੀ , ਉੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਵਾਰਕ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ: 08/2023