เกริ่นนำ
Introduction

การดูแลสุขอนามัยชุมชน

องค์การโรงพยาบาล (HA) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาว่าด้วยองค์การโรงพยาบาล ปี 1990  เราเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารในการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในฮ่องกงตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 1991 เรามีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร และสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขโดยรวมของฮ่องกง และดูแลงานของ HA

เราบริหารงานในโรงพยาบาล และสถาบันต่าง ๆ จำนวน 43 แห่ง คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอก (SOPCs) จำนวน 49 แห่ง และคลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (GOPCs) จำนวน 74 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2022 เรามีกำลังคนทำงานประมาณ 90,000 คน และมีเตียงนอนประมาณ 30,000 เตียง

ข้อมูลสถิติในปี 2022/23 เป็นดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายออกผู้ป่วยในและผู้ป่วยไม่ค้างคืนจำนวน 1.73 ล้านราย 
  • การดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 1.74 ล้านราย  
  • การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (ทางคลีนิก) 8.04 ล้านราย  
  • การดูแลรักษาด้านสหเวช (ผู้ป่วยนอก) 3.01 ล้านราย  
  • การดูแลรักษาเบื้องต้นจำนวน 5.32 ล้านราย  
  • การออกไปตรวจรักษาภายนอกชุมชนจำนวน 2.04 ล้านครั้ง 

การให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

องค์การโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ “ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก” วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การฯ  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี องค์การฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ว่า “ต้องไม่มีผู้ใดที่จะมิได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอด้วยสาเหตุเพราะขาดทุนทรัพย์”  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ องค์การฯ ขอรับรองว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนจะสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟูที่ครอบคลุม มีราคาย่อมเยา มีมาตรฐานวิชาชีพระดับสูง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 08/2023