เกริ่นนำ
Introduction

การดูแลสุขอนามัยชุมชน

องค์การโรงพยาบาล เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาว่าด้วยองค์การโรงพยาบาล ปี ค.ศ.1990  องค์การฯ เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐในฮ่องกงตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1991 เป็นต้นมา  องค์การฯ มีความรับผิดชอบต่อรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขโดยรวมของฮ่องกง

ในปัจจุบัน องค์การฯ มีบุคลากรจำนวนกว่า 78,000 คน บริหารจัดการโรงพยาบาลและสถาบันจำนวน 43 แห่ง คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอก (SOPCs) จำนวน 49 แห่ง และคลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก (GOPCs) จำนวน 73 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 31/3/2018เรามีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 28,355

ข้อมูลสถิติในปี 2017/18 เป็นดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายออกผู้ป่วยในและผู้ป่วยไม่ค้างคืนจำนวน 1.82 ล้านราย 
  • การดูแลรักษาด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินจำนวน 2.19 ล้านราย 
  • การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง (ทางคลีนิก) 7.72 ล้านราย 
  • การดูแลรักษาด้านสหเวช (ผู้ป่วยนอก) 2.75 ล้านราย 
  • การดูแลรักษาเบื้องต้นจำนวน 6.39 ล้านราย 
  • การออกไปตรวจรักษาภายนอกชุมชนจำนวน 2.10 ล้านครั้ง 

การให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก

องค์การโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ “ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก”  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเป็นเครื่องกำหนดทิศทางการทำงานขององค์การฯ  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี องค์การฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ว่า “ต้องไม่มีผู้ใดที่จะมิได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอด้วยสาเหตุเพราะขาดทุนทรัพย์”  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ องค์การฯ ขอรับรองว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนจะสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน รักษา และฟื้นฟูที่ครอบคลุม มีราคาย่อมเยา มีมาตรฐานวิชาชีพระดับสูง และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 12/2018