Panimula
Introduction

Pag-aalaga sa kalusugan ng ating komunidad

Ang Awtoridad ng Ospital ay isang legal na grupo na itinatag sa ilalim ng Ordinansa ng Awtoridad ng Ospital noong 1990. Kami ay naging responsable para sa pamamahala ng mga serbisyo ng mga pampublikong ospital ng Hong Kong mula noong Disyembre 1991. Kami ay nananagot sa Espesyal na Administratibong Pangrehiyong Gobyerno ng Hong Kong sa pamamagitan ng Kalihim para sa Pagkain at Kalusugan, na gumagawa ng mga pangkalahatang patakaran sa kalusugan para sa Hong Kong.

Sa kasalukuyan kami ay may humigit-kumulang sa 78,000 empleyado, at pinamamahalaan namin ang 43 ospital at institusyon, 49 Specialist Out-patient Clinic (SOPCs), at 73 General Outpatient Clinic (GOPCs). Mula 31/3/2018, kami ay nagbibigay ng kabuuang 28,355 na kama. 
 

Noong 2017/18, aming naitala ang:

  • 1.82 milyon na mga inpatient at day-patient na lalabas na (discharges);
  • 2.19 milyon na bilang (attendances) ng mga Aksidente at Emergency; 
  • 7.72 milyon na bilang (attendances) ng Outpatient sa Espesyalista (klinikal);  
  • 2.75 milyon na bilang (attendances) ng Allied Health (outpatient) 
  • 6.39 milyon na bilang (attendances) sa pangunahing pangangalaga; at 
  • 2.10 milyong pagbisita na pang-outreach sa komunidad.

Pag-una muna sa mga tao

Ang Awtoridad ng Ospital ay isang "tao-munang" organisasyon. Ang aming trabaho ay ginagabayan sa pamamagitan ng aming Pananaw, Layunin, at Pagpapahalaga (Vision, Mission, and Values). Kasama ng pagtanaw sa pagtulong sa mga tao na manatiling malusog, nag-aambag kami patungo sa katuparan ng patakaran ng Hong Kong SAR Government "walang sinuman ang dapat pigilin, sa pamamagitan ng kakulangan ng kakayahan, mula sa pagkuha ng sapat na medikal na paggamot". Upang ito ay makamtan, tinitiyak namin na ang lahat ng mga kasapi ng komunidad ay may access sa komprehensibo, abot-kaya at, angat ang pagka-propesyonal at paghahadlang na makatao, nakakalunas at pagbabago ng ayos na pangkalusugang serbisyo.

 

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Update: 12/2018