ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Introduction

ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ 1990 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
 
ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 1991 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਰੀਜਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ (ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰ) ਸਕੱਤਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲਈ ਗਈ ਹੈ । 
 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 78,000 ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 43ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 49 ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਾਖਾਨੇ ਅਤੇ 73ਆਮ ਦਵਾਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 31/3/2018 ਤਕ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 28,355 ਬਿਸਤਰੇ ।   
 

2017/18 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ

  • 10 ਲੱਖ 82 ਹਜਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ । 
  • 20 ਲੱਖ 19 ਹਜਾਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਆਪਤਕਾਲੀਨ ਹਾਜਰੀਆਂ । 
  • 70 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲਲਿਸਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀਆਂ । 
  • 20 ਲੱਖ 75 ਹਜਾਰ ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ (ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ) ਦੀ ਹਾਜਰੀਆਂ । 
  • 60 ਲੱਖ 39 ਹਜਾਰ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਜਰੀਆਂ । 
  • 20 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਜਰੀਆਂ ।(ਜਾਣਾ / ਆਉਣਾ) 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ

ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਭਕੁਝ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਤੋ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ।

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ: 12/2018