Eng   简体青山醫院、香港藝術合辦之“筆能盡錄 - 少娟作品展”(院友個人畫展)
展覽日期 : 4.11.2010 - 7.12.2010
時間 : 9am - 9pm
地點 : OC 藝廊
西九龍海輝道11號奧海城1期地下
 
開幕酒會 : 4.11.2010
時間 : 3:30pm
地點 : OC 藝廊
 
 

回到活動快訊主頁      


No. of visitors of this page: 4211